Crafted with care from quality

Prekių gražinimas

PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS

      Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 9. punkte numatytas išimtis, per  keturiolika dienų (14) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes, laikantis šiame Taisyklių skyriuje nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos.
2       Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma pirkimo – pardavimo sutartims (Prekių užsakymams) dėl:

  • pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
  • supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  • Prekių, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565) 17 p.

3       Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 1. punkte numatytą sutarties atsisakymo teisę, turi ne vėliau nei per  keturiolika dienų (14) nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima užsakytą Prekę (jei vienu Prekių užsakymu buvo užsakyta daugiau negu viena Prekė, tai nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę prekę), pateikti Pardavėjui eParduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl Prekės grąžinimo ar jos pakeitimo kartu su Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopija, nurodant ir banko sąskaitą, į kurią turi būti pervedamos Pardavėjo grąžintinos piniginės lėšos (jei tokių būtų).
4       Pirkėjui, šių Taisyklių 3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus Pirkėjo pareigą šių Taisyklių 5. – 6. punktuose nustatyta tvarka grąžinti Pardavėjui Prekę (jei Prekės buvo gautos iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo) ir atsiskaityti su Pardavėju už suteiktas paslaugas arba įgytas prekes pagal papildomas sutartis (jei Pirkėjui iki sutarties atsisakymo buvo suteiktos paslaugos arba jis įgijo prekes pagal papildomas sutartis) ir Pardavėjo pareigą šių Taisyklių 7. punkte nustatyta tvarka grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus bei jos pristatymo Pirkėjui išlaidas.
      Pirkėjui, šių Taisyklių 3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, automatiškai ir be jokių papildomų išlaidų Pirkėjui, taip pat yra nutraukiamos ir su sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi susijusios papildomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja papildomų prekių ar paslaugų, kurias tiekia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už pagal papildomas sutartis įgytas paslaugas ar prekes, suteiktas iki to momento, kai Pirkėjas šių Taisyklių 3. punkte nustatyta tvarka pateikė Pardavėjui pranešimą apie sutarties atsisakymą.
6       Tuo atveju, jei yra grąžinamos materialios Prekės, Pirkėjas, pateikęs šių Taisyklių numatyta tvarka prašymą dėl Prekės grąžinimo ar pakeitimo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  keturiolika dienų (14) nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui dienos, savo sąskaita išsiųsti arba perduoti grąžinamas Prekes Pardavėjui   atskiru jo raštu (el.paštu) nurodytu adresu. Pirkėjui tenka visos tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
7       Pardavėjas ne vėliau nei per  keturiolika dienų (14) nuo tinkamai grąžinamų Prekių gavimo grąžina Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus už Prekę ir protingas Prekių grąžinimo išlaidas (jei tokių Pirkėjas patyrė), išskyrus šių Taisyklių 9. punkte nustatytas išimtis. Pinigai Pirkėjui yra grąžinami į Pirkėjo sąskaitą banke, kuri turi būti nurodyta Pirkėjo teikiamame prašyme pagal 3. punktą.
8       Pirkėjo grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje (su autentiškomis etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis bei pilnos komplektacijos, su visais priedais kaip ji buvo parduota, su instrukcija ir dokumentais (jeigu tokie buvo pateikti kartu su Preke), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.
9       Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių 8. punkte nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, arba kai Prekė nėra tinkama grąžinti šių Taisyklių 2. punkte numatytais pagrindais.
10    Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės Prekes, jų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis toliau nurodyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo informavęs Pardavėją arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu gali reikalauti, kad Pardavėjas:

  • neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  • atitinkamai sumažintų Prekės kainą;
  • pakeistų Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  • grąžintų už Prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimas;
  • vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumas yra mažareikšmis, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

12    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11. punkte numatytų jo teisių gynimo būdų ir apie savo pasirinkimą privalo pareikšti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją šių Taisyklių 13. punkte nustatyta tvarka. Jei Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 11. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių 11. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
13    Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 11. punkte numatytą teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi pateikti Pardavėjui eParduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl netinkamos kokybės Prekės grąžinimo ir nurodyti savo pasirinktą vieną iš Taisyklių 11. punkte numatytų Pirkėjo teisių gynimo būdų, bei kartu su prašymu pateikti Pardavėjui Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopiją.

SCROLL UP